10
szerkesztő dolgozik a Pénzcentrumnál
15X
biztosan nyilatkozunk hetente
1500
csészényi kávét iszunk meg havonta
10
Junior Primánk van
24 éve
piacvezető a Portfolio
140-en
dolgozunk a Portfolio Csoportnál
110
cikket biztosan írunk naponta
1300
résztvevő volt az Agrárszektor 2022-n
2088 km
távolság is van két konferenciánk között
FŐOLDAL Adatkezelési tájékoztató Portfolio

Adatkezelési tájékoztató
a www.portfolio.hu regisztrált felhasználói részére

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Cégjegyzékszám: 01-10-044439
Adószám: 12527052-2-41
Honlap: www.portfolio.hu
Telefon: +36-1-327 4080
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@portfolio.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

3. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

4. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 • az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. Adatkezelési tevékenység

a.) Regisztráció a https://www.portfolio.hu oldalon

Adatkezelés célja A honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételét szolgálja a regisztráció.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése
Az érintettek kategóriái A honlap látogatói, olyan természetes személyek, akik elmúltak 16 évesek.
Személyes adatok köre Felhasználónév, név, email cím, jelszó, 16. életév betöltése.
Adatmegőrzési idő A regisztráció törlését követő 1. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a felhasználó.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az oldalra regisztrálni és úgy a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat igénybe venni.

b.) Előfizetések a portfolio.hu szolgáltatásaira

1. Portfolio Signature előfizetés

Az előfizető korlátlan hozzáférést szerezhet a Portfolio fontos, aktuális, egyedi elemzéseihez. Havi vagy éves előfizetés vásárolható.

Adatkezelés célja A Portfolio Signature szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, vásárló státusza (magánszemély vagy cég), számlázási cím, OTP Simple Pay vagy BIG FISH Payment Services Kft. által nyújtott platformon keresztül.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudja a regisztrációhoz kötött szolgáltatást igénybe venni.
Amennyiben a regisztrációs folyamat valamilyen oknál fogva meghiúsul, akkor az Adatkezelő a regisztráló személy részére az általa megadott email címre egy emlékeztető emailt küld.

2. Teletrader Webstation előfizetés

Adatkezelés célja A Teletrader Webstation szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, nem tud előfizetni a szolgáltatásra.

3. Valós idejű BÉT adatok előfizetés

Adatkezelés célja A valós idejű BÉT adatok szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, vásárló státusza (magánszemély vagy cég), előfizetés időtartama, bruttó ár, számlázási cím, OTP Simple Pay vagy BIG FISH Payment Services Kft. által nyújtott platformon keresztül fizetés.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud előfizetni a szolgáltatásra.

4. BÉT árfolyamok és grafikonrajzoló

Adatkezelés célja A BÉT árfolyamok és grafikonrajzoló szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, vásárló státusza (magánszemély vagy cég), előfizetés időtartama, bruttó ár, számlázási cím, OTP Simple Pay vagy BIG FISH Payment Services Kft. által nyújtott platformon keresztül fizetés.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud előfizetni a szolgáltatásra.

5. Egyedi előfizetés

Adatkezelés célja Egyedi előfizetés szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, vásárló státusza (magánszemély vagy cég), előfizetés időtartama, bruttó ár, számlázási cím, OTP Simple Pay vagy BIG FISH Payment Services Kft. által nyújtott platformon keresztül fizetés.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud előfizetni a szolgáltatásra.

6. Teletrader Workstation előfizetés

Adatkezelés célja A Teletrader Workstation szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, nem tud előfizetni a szolgáltatásra.

7. Cikkarchívum előfizetés

Adatkezelés célja A cikkarchívum szolgáltatás előfizető által meghatározott ideig történő biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Előfizetést vásárló, 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, vásárló státusza (magánszemély vagy cég), előfizetés időtartama, bruttó ár, számlázási cím, OTP Simple Pay vagy BIG FISH Payment Services Kft. által nyújtott platformon keresztül fizetés.
Adatmegőrzési idő Az előfizetési idő lejárta vagy az előfizetés visszamondását követő 1. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud előfizetni a szolgáltatásra.

c.) Támogatás

Adatkezelés célja A regisztrált felhasználó fiókjában történő közvetlen kapcsolatfelvétel biztosítása, kérdések megválszolása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Felhasználónév, üzenet szövege, felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
Adatmegőrzési idő A regisztráció megszűnését követő 1. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a felhasználó.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az Adatkezelő a kérdésére érdemben válaszolni.

d.) Fórum

Adatkezelés célja A honlapon lehetőség van a különböző témájú beszélgetésekben becsatlakozni, a fórumon más regisztrált felhasználókkal beszélgetni, ezen platform fenntartása a cél.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Felhasználónév, regisztráció dátuma, avatár (opcionális), tapasztalat, aktivitás és népszerűség mérő, komment és annak tartalma.
Adatmegőrzési idő A regisztráció megszűnését követő 1. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a felhasználó.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudja a fórum szolgáltatást igénybe venni.

e.) Mentett cikkek

Adatkezelés célja A felhasználó által mentett cikkek rendelkezésre tartása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Felhasználónév, mentett cikk, mentés ideje.
Adatmegőrzési idő A regisztráció megszűnését követő 1. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a felhasználó.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem mentheti le a cikkeket.

f.) Panaszkezelés

Adatkezelés célja Bármely szolgáltatással vagy az oldallal kapcsolatos panasz kezelése.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6) bekezdés alapján.
Az érintettek kategóriái Bármely természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, felhasználónév, panasz szövege, telefonos panaszbejelentés esetén a panaszos hangfelvétele, panaszban megadott egyéb személyes adatok.
Adatmegőrzési idő A panasz kivizsgálását, jogerős lezárását követő 5. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Telefonhívások rögzítését és a vezetékes telefonhálózat szolgáltatását végzi: Opennetworks Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest Fehérvári út 50-52. II. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-723926)
Amennyiben Adatkezelő további adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a panaszos.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor előfordulhat, hogy panaszát nem tudjuk kivizsgálni.

g.) Számlázás

Adatkezelés célja A felhasználó által megrendelt szolgáltatás ellenértékéről számla kiállítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján.
Az érintettek kategóriái Szolgáltatást megrendelő természetes személy.
Személyes adatok köre Név, cím, megrendelt szolgáltatás, díj, számla kelte, fizetési határidő.
Adatmegőrzési idő A számla kiállítását követő 8. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Kulcs-Soft Nyrt. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-045531)
Amennyiben Adatkezelő további adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása az előfizető.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása kötelező. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk kiállítani a számlát.

h.) Portfolio English oldal regisztráció

Adatkezelés célja A honlapon elérhető angol nyelvű szolgáltatások igénybevételét szolgálja a regisztráció.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése
Az érintettek kategóriái A honlap látogatói, olyan természetes személyek, akik elmúltak 16 évesek.
Személyes adatok köre Felhasználónév, név, email cím, jelszó, 16. életév betöltése.
Adatmegőrzési idő A regisztráció törlését követő 1. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a felhasználó.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tud az oldalra regisztrálni és úgy a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat igénybe venni.

i.) Portfolio Blogger

A Portfolio Blogger a Portfolio blogközössége, amelynek égisze alatt összegyűjtik a pénzügyi, gazdasági témákról (is) író hazai bloggereket.

Adatkezelés célja Blogok publikálása az erre rendszeresített felületen.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái Bármely természetes személy.
Személyes adatok köre Email cím, blog címe.
Adatmegőrzési idő A blog oldalról való törléséig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a blogger.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk a blogot az oldalon megjeleníteni.

j.) Könyvesbolt

Adatkezelés célja A Könyvesbolt szolgáltatás felhasználó által történő igénybevételének biztosítása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése.
Az érintettek kategóriái 16. életévét betöltött regisztrált természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím, telefonszám, vásárló státusza (magánszemély vagy cég), előfizetés időtartama, bruttó ár, fizetési mód, számlázási cím, OTP Simple Pay vagy BIG FISH Payment Services Kft. által nyújtott platformon keresztül fizetés.
Adatmegőrzési idő A megrendelés teljesítését követő 5. év vége.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a megrendelő.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudja megrendelni az adott terméket.

k.) Cikk megjelentetése az oldalon

Adatkezelés célja A https://www.portfolio.hu oldalon cikkek megjelentetése, publikálása.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése
Az érintettek kategóriái Bármely természetes személy.
Személyes adatok köre Név, munkahely, beosztás, email cím, telefonszám, szakterület, fénykép.
Adatmegőrzési idő A szerződés megszűnését követő 5. év végéig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a cikk írója.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudjuk a cikket megjelentetni.

l.) Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja Hírlevelek küldése.
Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.
Az érintettek kategóriái Bármely természetes személy.
Személyes adatok köre Név, email cím.
Adatmegőrzési idő A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig.
Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek Amennyiben Adatkezelő további adatfeldolgozót vesz igénybe, annak pontos megnevezését a www.portfolio.hu/adatvedelem oldalon szereplő linken találja.
Adatok forrása A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó.
Adatszolgáltatás módja, következménye Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a hírlevél feliratkozáshoz a szükséges adatokat, akkor nem fogunk tudni hírlevelet küldeni.

6. Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

Adatkezeléssel kapcsolatos
Érintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog
/GDPR 13-14. cikk/
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
Hozzáféréshez való jog
/GDPR 15. cikk/
Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:
 • milyen személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • mennyi ideig kezeli
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Helyesbítéshez való jog
/GDPR 16. cikk/
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
/GDPR 17. cikk/
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték
 • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Korlátozáshoz való jog
/GDPR 18. cikk/
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
Adathordozhatósághoz való jog
/GDPR 20. cikk/
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Tiltakozáshoz való jog
/GDPR 21 cikk/
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Hozzájárulás visszavonásának joga
/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőség A jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga
/GDPR 77. cikk/
Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: www.naih.hu
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)
/GDPR 79. cikk/
Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék, elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000.
A törvényszékek elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek

10. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.


© 2020 Portfolio Csoport | Joginyilatkozat | Adatkezelési szabályzat | ÁSZF | Rendezvény ÁSZF | Pályázatok