500 ezren
követnek a Facebookon
Hetente 15X
legalább nyilatkozunk
10
szerkesztő dolgozik a Pénzcentrumnál
140-en
dolgozunk a Portfolio Csoportnál
1500
csészényi kávét iszunk meg havonta
40
elemző írja a Portfolio-t
11
Junior Primánk van
24 éve
piacvezető a Portfolio
Naponta 120
cikket biztosan írunk
FŐOLDAL Általános Szerződési Feltételek az ingatlan.portfolio.hu igénybevételéhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az ingatlan.portfolio.hu felület igénybevételéhez

Hatályos: 2017. október 1.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Net Média Zrt. (1033. Budapest, Polgár u. 8-10.) által üzemeltetett ingatlan.portfolio.hu szolgáltatás felhasználásának feltételeit tartalmazzák.

Ezen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alkalmazandók minden olyan esetben, melyben Megbízó a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő rendelkezést írásban a Net Média Zrt.-vel nem köt ki.

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

1.1. Szolgáltató: A Net Média Zrt. (1033. Budapest, Polgár u. 8-10., - Cg.01-10- 044439, adószám: 12527052-2-41)

1.2. Szolgáltatás: A Net Média Zrt. részéről a jelen ÁSZF alapján ingatlanprojekt elérhetővé tétele az ingatlan.portfolio.hu oldalon.

1.3. Szolgáltatáscsomag: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tartalma szerint eltérő, különböző díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatáscsomagokról a jelen ÁSZF 3.2 pontja rendelkezik.

1.4. Megbízó: a Net Média Zrt.-vel Szolgáltatás igénybe vételére szerződést kötő természetes, jogi személy, vagy egyéb jogalany.

1.5. Egyedi Megbízás: Megbízó által Szolgáltatás igénybe vételére irányuló, jelen ÁSZF szerinti tartalommal és módon, Szolgáltatónak megküldött írásbeli jognyilatkozat.

1.6. Egyedi Szerződés: Az Egyedi Megbízás Szolgáltató általi elfogadásával felek között, a visszaigazolt Egyedi Megbízás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései alapján létrejövő, egy szolgáltatás, vagy több szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás.

1.7. ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek.

2. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

2.1. Egyedi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatot Megbízó a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező, "Egyedi Megbízás" nyomtatvány kitöltésével és (cégszerű) aláírásával, valamint Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával tehet.

2.2. Az Egyedi Megbízást szolgáltató 1.1. pontban megjelölt címére a jelen ÁSZF 9.1 pontjában írt módon eljuttatva, illetve Szolgáltató ingatlanadatbazis@portfolio.hu e-mail címére történő elküldéssel lehet szolgáltatóval hatályosan közölni.

2.3. Szolgáltató a számára a jelen ÁSZF szerint megküldött Egyedi Megbízásra, annak közlésétől számított 8 munkanapon belül reagál: azt elfogadottként visszaigazolja, további adatokat kér, ellenajánlatot tesz, vagy az ajánlatot elutasítja.

2.4 Szolgáltató nem köteles az Egyedi Megbízás alapján szerződést kötni. Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy amennyiben az Egyedi Megbízásra a jelen pontban írt határidőn belül visszaigazolást nem küld, úgy az részéről az Egyedi Megbízás elutasítását jelenti, mely esetben Egyedi Szerződés a felek között nem jön létre. Egyedi Megbízás alapján a Megbízó ajánlati kötöttsége 8 nap: amennyiben ezen időtartamon belül szolgáltató az Egyedi Megbízást elfogadottként vissza nem igazolja, úgy a Megbízó ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.5. A visszaigazolt Egyedi Megbízás alapján a visszaigazolás napján a felek között a Szolgáltatás nyújtására irányuló Egyedi Szerződés, a visszaigazolt Egyedi Megbízás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései szerint létrejön. Szolgáltató a Szolgáltatást legkésőbb ezt követő 1 munkanapon belül megkezdi.

3. SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK:

3.1. Szolgáltató háromféle Szolgáltatáscsomagot tesz elérhetővé Megbízó számára, mely Szolgáltatáscsomagok eltérő tartalmú és mennyiségű Szolgáltatást tartalmaznak és eltérő díjon vehetők igénybe.

3.2. A Szolgáltató által felajánlott Szolgáltatáscsomagok az alábbiak:

Szolgáltatás Studio csomag Duplex csomag Penthouse csomag
Havidíjak (forintban, áfa nélkül) 100.000 200.000 400.000
Teljes adatlap a Portfolio Ingatlan Adatbázisban X X X
A teljes lakáslista, 20 darab látványterv, alaprajz, fotó feltöltése X X X
Műszaki dokumentáció, e-brossúra feltöltése X X X
Leadküldési lehetőség X X X
Portfolio "Kiemelt ajánlódoboz"-ba való bekerülés (véletlenszerűen) X X X
Kiemelés az Adatbázis címlapján - X X
Havonta fix tartalmi megjelenés a Portfolio Ingatlan cikkei között - - X

 

3.3. Megbízó a Szolgáltatáscsomagon felül további többletszolgáltatásokat vehet igénybe, melyekről egyedileg kérhet tájékoztatást a Szolgáltató kapcsolattartójától.

4. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

4.1. A létrejött Egyedi Szerződés alapján Megbízó jogosult az általa igényelt Szolgáltatáscsomag tartalma szerinti adatlap(ok) ingatlan.portfolio.hu felületre történő feltöltésére a Szolgáltató által biztosított linken keresztül.

4.2. Szolgáltató a feltöltött adatokat köteles a 4.3. pontban írt esetek kivételével az ingatlan.portfolio.hu oldalon elérhetővé tenni az Egyedi Szerződés hatályának időtartamára.

4.3. Nem köteles a feltöltött adatokat a Szolgáltató elérhetővé tenni az már elérhetővé tett tartalmat pedig jogosult a Megbízó előzetes étesítése nélkül haladéktalanul törölni, amennyiben

 • a feltöltött adatok száma, mennyisége, illetve tartalma nem egyezik a Megbízó által megrendelt Szolgáltatáscsomagban írtakkal,
 • Megbízó által elküldött bármely tartalom olyan technikai hibában szenved, amely az oldalon történő közzétételt nem teszi lehetővé,
 • Megbízó által megküldött bármely tartalom jogszabályba, általános társadalmi, erkölcsi normába ütközik, vagy a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit nagymértékben sérti.

Megbízó kizárólag saját ingatlanprojektjét, vagy részére az adott projektre értékesítési, megbízási szerződéssel rendelkező ingatlant jogosult az Egyedi Szerződés alapján az ingatlan.portfolio.hu felületen közzétenni. Szolgáltató jogosult az ezen rendelkezést megsértő tartalom közzétételét megtagadni, illetve a már közzétett tartalmat a Megbízó előzetes étesítése nélkül haladéktalanul törölni az ingatlan.portfolio.hu felületről.

Bármely, a közzétételt gátló körülményről Szolgáltató haladéktalanul köteles Megbízót értesíteni és köteles lehetővé tenni, hogy Megbízó a hibát kijavítva a közzé nem tehető tartalmat közzétehető formában újra elküldje. A hiba kijavításának időtartama a Megbízó által igénybe vett Szolgáltatáscsomag időtartamába beszámít, azaz a hiba kijavításának időtartamával az Egyedi Szerződés időtartama nem hosszabbodik meg, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérően rendelkeznek, vagy ha az elérhetővé tétel elmaradása, Szolgáltató érdekkörében bekövetkező okból történik.

4.4. Amennyiben Megbízó "kiemelés az Adatbázisban" szolgáltatást rendel meg Szolgáltatótól, Szolgáltató az ezzel érintett tartalmakat az oldal tetején, vagy egyéb, kifejezetten kiemelt felületként megjelölt helyen köteles közzétenni. Több kiemelt megjelenés rendelése esetén a kiemelt megjelenések kihelyezési sorrendjét Szolgáltató határozza meg.

4.5. Amennyiben megbízó "havi fix tartalmi megjelenés a portfolio.hu oldalon" Szolgáltatás-elemet rendel meg, ezen megrendelés alapján Szolgáltató köteles számára az alábbi megjelenéseket biztosítani a megrendelés időtartama alatt:

- Előzetes egyeztetést követően, releváns szakmai tartalomban megszólalási, vagy megjelenési lehetőség a fejlesztő cég, vagy a kiemelt projekt számára.

4.6. Amennyiben Megbízó "címke" szolgáltatást rendel meg, úgy az általa közzétenni kívánt tartalmon Szolgáltató a Megbízó által megrendelt címkét helyezi el a közzététel időtartamára.

4.7. Megbízó jogosult az Egyedi Szerződés hatályának tartama alatt, az általa közzétenni kívánt képes, illetve szöveges tartalmat módosítani, melyet az egyedi adminisztrációs rendszerben saját kezűleg, illetve a Szolgáltató felé e-mailben jelezve tehet meg.

5. FELELŐSSÉG:

5.1. Megbízó felel az általa az ingatlan.portfolio.hu felületre feltöltött tartalmak jogszerűségéért és tartalmi helyességéért. Megbízó által feltöltött bármely tartalomra tekintettel Szolgáltatóval szemben indított hatósági eljárás, kötelezés, kártérítési igény, sérelemdíj, vagy egyéb követelés esetén Megbízó köteles Szolgáltató ezzel összefüggésben keletkezett minden kárát és költségét Szolgáltató felhívására 3 napon belül megtéríteni.

5.2. Szolgáltató felel azért, hogy a Megbízó által feltöltött tartalom az ingatlan.portfolio.hu felületen elérhető legyen és az a Megbízó által feltöltöttel megegyező tartalommal, formában és minőségben jelenjen meg.

5.3. Szolgáltató felel azért, hogy a Megbízó által feltöltött tartalom az Egyedi Szerződés tatramának 98 %-ban, az ingatlan.portfolio.hu oldalon megtalálható legyen.

5.4. Szolgáltató kötelezettségei megsértéséből eredő, Megbízónál keletkezett károkért és költségekért az alábbi korlátozásokkal felel:

 • Szolgáltató – hacsak kógens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - nem felel a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, illetve az Egyedi Szerződésnek Szolgáltató általi megsértésével összefüggésben Megbízónál keletkezett elmaradt vagyoni előnyökért, következményi károkért, nem vagyoni károkért és sérelemdíjért.
 • Szolgáltató kártérítési felelősségének legmagasabb mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató szerződésszegésével érintett Egyedi Szerződés alapján Megbízó által Szolgáltatónak fizetendő 1 havi díj mértékét.

Szolgáltató ezen felelősségkorlátozásainak ellenértéke a szolgáltatási díj összegének megállapítása során figyelembe vételre került, azt Megbízó az egyedi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

6.1. Az egyes szolgáltatási csomagok és külön szolgáltatások díját a jelen ÁSZF 3.2. pontja tartalmazza.

6.2. Megbízó a szolgáltatási díjat havonta fizeti meg. Az első havi díj az Egyedi Szerződés megkötésével egyidejűleg Szolgáltató által kibocsátott számla/díjbekérő alapján az abban írt 8 napos határidőn belül fizetendő Szolgáltató számlán/díjbekérőn írt bankszámlaszámára. További havi díjak havonta előre, Szolgáltató által a tárgyhó első napján kibocsátott, 8 napos fizetési határidejű számla/díjbekérő alapján fizetendőek meg az azon írt bankszámlaszámra.

6.3. Késedelmes fizetés esetén szolgáltató a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot számítja fel megbízóval szemben, valamint igényt tart a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtási költségátalány összegére is. Késedelmes fizetés esetén, amennyiben a befizetés a Szolgáltató előbbiek szerinti teljes követelését nem fedezi, úgy az elsődlegesen a költségátalányra, ezen felüli rész a kamatra és ezen felüli részben a tőketartozás összegére kerül elszámolásra.

7. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

7.1. Az Egyedi Szerződést a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A módosítás az azt tartalmazó közös megállapodás aláírásának napjával lép hatályba és az Egyedi Szerződés hatályának időtartamára szól.

7.2. Jelen ÁSZF-et, valamint annak mellékleteit Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás a Szolgáltató ingatlan.portfolio.hu oldalán történő közzététellel hatályossá válik. A módosítás kizárólag az annak közzétételét követően megküldött Egyedi Megrendelések alapján létrejött Egyedi Szerződésekre vonatkozik. Korábbi Egyedi Megrendelések alapján létrejött Egyedi Szerződésekre a módosítás közzétételét megelőző korábbi Általános Szerződési Feltételek, illetve melléklet tartalmak az irányadók.

8. EGYEDI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

8.1. Az Egyedi Szerződés felek általi aláírásának napjával határozatlan időtartamra jön létre.

8.2 Az Egyedi Szerződés rendkívüli felmondással megszűntethető bármely fél részéről, amennyiben a másik fél a jelen ÁSZF-ből vagy az Egyedi Szerződésből származó lényeges kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megsérti.

A rendkívüli felmondás a jelen szerződés hatályát közlésének időpontjával szűnteti meg, egyben megszűntet minden, a rendkívüli felmondás közlésének időpontjában folyamatban lévő, de még nem teljesített kötelezettséget, illetve szolgáltatás teljesítések követelésére irányuló jogot. Felek a rendkívüli felmondás közlésétől számított 30 napon belül egymással elszámolni kötelesek a teljesített, de még nem ellentételezett szolgáltatások értékével, valamint a szerződés megszűnésével összefüggő kár és költségigényükkel.

Az Egyedi Szerződés írásbeli rendes felmondással bármely Fél által 30 napos felmondási idővel szüntethető meg

8.4. Súlyos szerződésszegés Szolgáltató részéről – különösen, de nem kizárólag:

 • A jelen ÁSZF 4.2 pontjában foglalt elérhetővé tételi kötelezettség megsértése.
 • A Megbízó által megrendelt csomagtól eltérő, annál kisebb értékű csomag tartalmának megfelelő közzététel.
 • A Megbízó által megrendelt és kifizetett extra szolgáltatások nyújtásának elmulasztása.

8.5. Súlyos szerződésszegés Megbízó részéről – különösen, de nem kizárólag:

 • A jelen ÁSZF 4.3 pontjában foglalt jogsértő tartalom közzététele.
 • A jelen ÁSZF 4.3 pontjában foglalt projekthez kötöttség megsértése.
 • A jelen ÁSZF 6. fejezete szerinti fizetési kötelezettség elmulasztása.

8.6. Rendkívüli felmondást megalapozó súlyos szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél köteles a másik felet legalább 8 napos póthatáridő tűzésével a szerződésszegő állapot megszűntetésére felhívni, kivéve, ha a szerződésszegés súlya vagy jellege miatt ez a sérelmet szenvedett féltől nem várható el. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el és a szerződésszegés fennmarad, illetve ha póthatáridő tűzése a sérelmet szenvedett féltől nem várható el, a sérelmet szenvedett fél jogosult az Egyedi Szerződés rendkívül felmondására.

8.7. Rendkívüli felmondást írásban, indoklással kell a másik félnek megküldeni a jelen ÁSZF 9.1 pontjában foglalt rendelkezések szerint.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

9.1. A jelen ÁSZF, illetve az egyedi szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok írásban tehetőek meg. Az írásban megtett nyilatkozatot szolgáltatóval a jelen ÁSZF 1.1. pontjában foglalt, míg megbízóval az Egyedi Megbízásban megjelölt címre személyes átadás, futárszolgálattal történő megküldés, illetve postai úton, tértivevényes ajánlott küldeményben történő megküldés útján lehet közölni. A közlés időpontja a személyes átadás esetén az átvételi elismervényen, futárszolgálat által történő küldés esetén pedig a futárszolgálat kézbesítő ívén, míg postai úton történő küldés esetén a tértivevényen megjelölt időpont. Közöltnek tekintendő a postai úton küldött nyilatkozat a belföldi feladástól számított 5. napon, amennyiben az a jelen pontban megjelölt értesítési címre került megküldésre, de ott a címzett bármely okból nem vette át és értesítési címének megváltozását előzetesen, jelen pontban írt módon a másik féllel nem közölte.

9.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen – de nem kizárólag – a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

9.3. Jelen ÁSZF-el összefüggő jogvitákban – hacsak azt az irányadó jog kógens rendelkezése ki nem zárja – a szolgáltató székhelye szerinti Járásbíróság, illetve Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Budapest, 2017. október 1.

 

1. sz. Melléklet

EGYEDI MEGBÍZÁS

Megbízó neve:

Számlázási címe:

Postacíme:

Telephely címe:

Adószáma:

Képviselő neve, tisztsége:

Kapcsolattartó személy neve, tisztsége:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Projekt(ek) neve

 

Megrendelt hirdetési csomag:

 

Megrendelt extra szolgáltatások:

Megbízó megrendeli az ingatlan.portfolio.hu oldalon történő közzétételét. Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen Egyedi Megbízás az abban foglalt csomagokban meghatározott időre szól,

Jelen Egyedi Megbízás aláírásával Megbízó az alábbi helyen közzétett Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kötelező érvényűnek elfogadja.

......

Szolgáltató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény alapján reklámközzétevőnek minősül, és a jogszabályban foglalt adóbevallási kötelezettségének eleget tesz.

Kelt................................

..................................
Megbízó
..................................
Szolgáltató