1500
csészényi kávét iszunk meg havonta
Hetente 15X
legalább nyilatkozunk
11
Junior Primánk van
40
elemző írja a Portfolio-t
Naponta 120
cikket biztosan írunk
500 ezren
követnek a Facebookon
1500
résztvevő volt az Agrárszektor 2023-on
140-en
dolgozunk a Portfolio Csoportnál
24 éve
piacvezető a Portfolio
FŐOLDAL Általános Szerződési Feltételek - Net Média Zrt.

Általános Szerződési Feltételek (hirdetésekre vonatkozó)

A Net Media Zrt. (a továbbiakban Közzétevő) az általa értékesített médiafelületeken a hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek mellett vállalja.

A Közzétevő és a tőle – akár saját nevében és javára, akár a 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 5/B § (2). bek. alapján, reklámközvetítőként, az őt megbízó reklámozó nevében és javára –hirdetések megjelenítését Megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban Megrendelő) arra köt szerződést, hogy a Közzétevő az általa működtetett Portfolio.hu, Pénzcentrum.hu, Agrárszektor.hu, Hellovidek.hu internetes oldalakon, hírleveleiben és rendezvényeinek tematikus aloldalain egy vagy több megjelenítési helyen, egy vagy több megjelenítési alkalommal közzétegye a Megrendelő által megjelölt hirdetéseket.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések valamennyi, a Közzétevő és egyes megrendelők között megkötésre kerülő, fenti szolgáltatásokra vonatkozó szerződésre alkalmazandók. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely rendelkezéstől a Megrendelő és a Közzétevő csak közös megegyezéssel térhet el. Ha a Megrendelő és a Közzétevő valamely, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéstől eltérne, e megállapodásuk csak külön írásba foglalás esetén érvényes.

A. Szerződés létrejötte

A.1). A Közzétevő vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket, az adott körülmények között a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

A.2). A Net Media Zrt. a megrendeléseket írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A megrendelés írásban, cégszerű aláírással ellátva a Net Media Zrt.-hez történő beérkezésével számít közöltnek. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét és számlaszámát, valamint be kell mutatnia az adószámát. Amennyiben a Megrendelő nem azonos a hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.

Megrendelő a megrendeléskor köteles tájékoztatni Közzétevőt arról. hogy a megrendelést saját nevében és javára vagy a Grtv. 5/B § (2). bek. alapján harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg. Ha Megrendelő a megrendelést harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg és/vagy a szerződést harmadik személy reklámozó nevében és javára köti, Közzétevő – a megrendelő ellenkező tartalmú előzetes írásos nyilatkozatának hiányában – vélelmezi, hogy Megrendelő a vele szerződött harmadik személy, reklámozótól kapott megbízása alapján jogosult a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is, továbbá jogosult a Közzétevő szolgáltatásáról kiállított számla befogadására és köteles annak kiegyenlítésére.

A megrendeléshez a Megrendelő köteles mellékelni azon nyilatkozatát, amely szerint a szolgáltatás tárgyát képező áru vonatkozásában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) által előírt kötelező minőségvizsgálat elvégzésre került, az áru forgalmazása engedélyezett, illetve az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelősség tanúsítási kötelezettség alá.

B. Hirdetési díj; Fizetési feltételek

B.1). A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is; elfogadva az alábbi szabályokat.

A hirdetési díjat a Megrendelő a Közzétevő által kiállított számla ellenében, banki átutalással, számla kézhezvételétől számított 30. napig köteles megfizetni, a Közzétevő számláján megjelölt bankszámlaszámra. A számla akkor tekintendő kifizetettnek, amikor az azon megjelölt összeget a Közzétevő bankszámláján hiánytalanul jóváírták.

Amennyiben Megrendelő a Grtv. 5/B § (2). bek. szerinti megbízással eljáró reklámközvetítő, úgy árengedmény kivételével a Közzétevőtől díjazásra, ajándékra más vagyoni előnyre vagy juttatásra sem közvetlenül sem közvetve nem jogosult és nem tarthat igényt.

Ha a megbízás alapján eljáró reklámközvetítő, mint Megrendelő a Közzétevőtől árengedményben részesül, a kapott árengedményt azon reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni (átengedni), akinek (amelynek) a Grtv. 5/B§ (2). bek szerinti képviselőjeként az árengedménnyel érintett szerződést megkötötte. Ennek betartásáért és az elmaradásából származó mindennemű kárért és költségért reklámközvetítő felel.

Késedelmes fizetés esetén Közzétevő a késedelem idejére a 2013. évi V. tv. (Ptk). szerinti időarányos késedelmi kamat fizetését követelheti a Megrendelőtől. Ha a Közzétevő hirdetési díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerülne igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.

Ha a Megrendelő a hirdetési díjat esedékességkor nem vagy nem teljes egészében fizeti meg, Közzétevő jogosult a Megrendelő további hirdetéseinek közzétételét az esedékes hirdetési díjak megfizetéséig felfüggeszteni, a Megrendelő előzetes értesítése mellett. A Közzétevő jogosult továbbá ilyenkor újabb megrendelések elfogadását megtagadni vagy az esedékes hirdetési díj megfizetéséhez kötni. Amennyiben a felek között hatályos keretszerződés áll fenn és a Megrendelő ez alapján mulasztana el díjfizetési kötelezettségének teljesítését, Közzétevő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, a keretszerződésben érvényesített árengedményt visszavonva a már közzétett hirdetések díját listaár szerint követelni, valamint az előbbiekre tekintettel nála keletkezett valamennyi kár és költség megtérítését követelni a Megrendelőtől.

A felek közötti hirdetési szerződésben foglalt árengedmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé. A Megrendelő hozzájárul, hogy a megrendelt kampány listaáras adatait a Net Media Zrt. a Kantar Media kutatócég felé lejelentse.

B.2.). A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések hirdetési díjának

  • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti harmadik héten történő lemondás esetén – a net-net 10%-át,
  • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti második héten történő lemondás esetén–a net-net 15%-át,
  • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti héten történő lemondás esetén – a net-net 40%-át,
  • a hirdetéssel érintett kampány tervezett indulása előtti két munkanapon és azt követően történő lemondás esetén a net-net 100%-át

köteles kötbér jogcímén Közzétevő számára megtéríteni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy:

  • a megrendelés átütemezése esetén az átütemezéssel érintett hirdetések net-net alapdíján felül, annak további plusz 10%-a fizetendő.
  • amennyiben Megrendelő időtartam alapon vásárolt megjelenések átütemezését kéri a kampány tervezett indulása előtti 7. munkanapon vagy azt követően, a Net Media Zrt.-nek jogában áll azt a megrendelés lemondásaként kezelni, a Megrendelő pedig köteles a jelen pontban a megrendelés lemondása esetére meghatározott kötbért megfizetni.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Net Media Zrt. nem tudja elhelyezni a Megrendelő hirdetését (például azért, mert a Megrendelő nem, vagy nem a Net Media Zrt. hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a Net Media Zrt. számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt legalább 2 munkanappal), abban az esetben a teljes (árengedménnyel csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Net Media Zrt. nem vállal garanciát a megrendelt adview mennyiség megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdés szerint. A Net Media Zrt. az azonos szerződési szám alá eső megrendeléseket egy megrendelésként kezeli.

B.3.). Közzétevő a mindenkori médiaajánlatában írt listaárainak módosítási jogát fenntartja. A Net Media Zrt. fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra is, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 1 hónappal tájékoztatja. A módosítás csak a közzétételét követően kötött szerződésekre hatályos, a módosítást megelőzően megkötött szerződések díjaira akkor sem hat ki. ha ezen szerződések teljesítése részben vagy egészben a díjváltozás közzététele után történik csak meg.

C. Hirdetés tartalma, formája, hirdetési korlátozások

C.1). A Közzétevő a hirdetés-kiszolgáló rendszere (Gemius AdOcean) által generált statisztikákhoz hozzáférést biztosít a Megrendelő részére. A hozzáférést a Megrendelő számára jelszóval védett felületen tárolja. Hozzáférése kizárólag a Megrendelőnek és a Net Media Zrt. kapcsolattartójának van. Közzétevő legkésőbb a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig Megrendelő kifejezett írásbeli felhívására beszámol Megrendelőnek a reklám közzétételének körülményeiről. Ha a reklám terjesztési feltételeinek a jelen ÁSZF-ben nem nevesített okból vagy módon történő módosítására van szükség, Közzétevő erről előzetesen értesíti Megrendelőt. A reklám terjesztési feltételeinek ilyen módosításához Megrendelő beleegyezése szükséges. Közzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol Megrendelőnek.

C.2.). A Megrendelő a megjelenítendő hirdetést (kreatív anyagot) a kívánt megjelenés előtt legalább 2 munkanappal, Közzétevő által küldött visszaigazoláson feltüntetett formátumban köteles a Közzétevőhöz eljuttatni. Bármely más formátumban történő hirdetés eljuttatás esetén Közzétevő jogosult a közzétételt megtagadni vagy a közzététel technikai előkészítéséért külön díjazást felszámítani. A felek eltérő kölcsönös írásbeli megállapodásának hiányában kizárólag az alábbi linken elérhető technikai specifikáció szerint készült hirdetést fogad be a Közzétevő: http://hosting.gemius.hu/portfolio/techspec/.

Megrendelő a hirdetéshez, illetve az egyéb szolgáltatás tárgyához kapcsolódó szöveget a mindenkor hatályos magyar (idegen nyelvű szöveg esetén idegen) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. Ha a megrendelt hirdetés, vagy egyéb szolgáltatás tárgyának szövege az előbbiek szerinti helyesírási szabályoknak nem felelne meg, a Közzétevő a helyesírási szabályoknak, illetve a stilisztikai szabályoknak megfelelően azt kijavíthatja a Megrendelő külön értesítése nélkül is. Ha a Megrendelő szándékosan a helyesírási szabályoktól eltérő leírási mód megjelenítését kívánja (pl. szójáték) ezen igényéről a szerződésben a megjegyzések rovatban külön írásban tájékoztatnia kell a közzétevőt. Ilyen megjelenítés a Közzétevő által csak akkor tekintendő elfogadottnak, ha a helyesírási szabályoktól eltérő megjelenítés tényét a Közzétevő kifejezetten elfogadja visszaigazolásában.

Ha a Megrendelő által megjeleníttetni kívánt hirdetésben, vagy a szolgáltatás tárgyában a fentiekben meghatározottakon túli okból érdemi változtatásra van szükség, Közzétevő a hirdetést, illetve a szolgáltatás tárgyát a javasolt módosításokkal együtt, jóváhagyás céljából visszaküldi a Megrendelőnek. A megrendelt szolgáltatás ilyen visszaküldése visszaigazolásnak önmagában nem minősül és a felek között szerződéses kapcsolatot nem hoz létre. A Megrendelő, ha a Közzétevő által javasolt módosítást jóváhagyja a visszaküldött szöveget, paramétereket, illetve egyéb anyagot, mint megfelelőt e-mailben a kampany (kukac) portfolio.hu címre visszaigazolja a Közzétevőnek. Amíg erre nem kerül sor, a felek között egyedi szolgáltatási megállapodás nem jön létre, ezáltal Közzétevőnek teljesítési kötelezettsége nem keletkezik. Ha a jelen cikkely szerinti tartalmi módosítás miatt a megrendelőlapon, Megrendelő által eredetileg megjelölt időpontban a hirdetés megjelenítésére, illetve a szolgáltatás teljesítésére már nincs lehetőség, Közzétevő tájékoztatja a Megrendelőt a hirdetés lehetséges megjelenítési időpontjairól, illetve a teljesítés lehetséges módjáról és időpontjáról. Ha az adott teljesítési időpontok a Megrendelőnek nem megfelelőek, ezt a Megrendelő írásban jelezni köteles. Ez esetben a felek között egyedi szolgáltatási megállapodás nem jön létre. Ha a Megrendelő a Közzétevő által felajánlott új megjelenítési, illetve teljesítési időpontot (időpontokat) elfogadja, ezt írásban köteles visszaigazolni a Közzétevőnek.

Ha a szolgáltatás e pont szerinti tartalmi módosítása a megrendelés Közzétevő általi visszaigazolását, ez által a felek közti szerződés létrejöttét követően zajlik csak le, és a szolgáltatás az e pontban írtak miatt végül az eredetileg megrendelt időpontban, vagy időszakban nem kerül teljesítésre Megrendelő bánatpénz jogcímén az elállás e pont szerinti bejelentésével egyidejűleg köteles a Közzétevő számára a szolgáltatásért (szolgáltatásokért) szerződés alapján egyébként megfizetendő szolgáltatási díj 50 %-t kifizetni.

Ha a Megrendelő PR cikk közzétételét kéri, ennek megjelenítésére a Grtv., az Smtv., és a Médiatv., valamint a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezései az irányadók. A PR cikkből egyértelműen ki kell derüljön annak hirdetés jellege. PR cikk szerkesztőségi cikként történő közzététele nem kérhető. PR cikk tartalma nem lehet félrevezető, túlzó és nem hallgathat el lényeges körülményeket. Közzétevő jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt PR cikket – Megrendelő külön értesítése nélkül is – „hirdetés” vagy „PR cikk” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól Grtv. szerint elkülönített formában megjelentetni. PR cikk-ként kizárólag a Megrendelő által írt és szerkesztett szöveg tehető közzé. A Közzétevő által írt és szerkesztett szöveg „Szponzorált tartalom” megjelöléssel kerül közzétételre.

Szponzoráció, vagy adott magazin szerkesztőségében készülő „advertorial” esetén Közzétevő jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt anyagot – Megrendelő külön értesítése nélkül is – „hirdetés” vagy „szponzoráció” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól a Grtv., az Smtv., valamint Médiatv. szerint elkülönített formában megjelentetni. A Közzétevő fenntartja magának a jogot, hogy ezen anyagok esetében a tarifaárakra felárat számítson fel.

Amennyiben a Megrendelő valamilyen médiaszolgáltatásban támogatás megjelenítését kéri, a támogató megnevezése történhet a Megrendelő vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a Megrendelőre vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével. A megrendelt támogatás közzététele a támogatott tartalom jellegét és tartalmát nem sértő módon azzal egyidejűleg, azt megelőzően vagy a végét követően is történhet. Tartalomtámogatás esetén Megrendelő cégneve, terméke vagy szolgáltatása nem jeleníthető meg a tartalomban.

Az egyedi hirdetési megállapodás alapján Közzétevő csak a Megrendelő által megjelölt hirdetés közzétételére köteles. Nem köteles a hirdetés tartalmi kialakítására, valamint nem köteles kreatív anyag készítésére.

Ha a Megrendelőnek Közzétevővel folyamatos, több alkalommal történő megjelenítésről szóló szerződése (keretszerződése) van, és az új hirdetési anyag az anyagleadási határidőig Közzétevőnek nem kerülne eljuttatásra, Közzétevő automatikusan a korábban megjelent hirdetést teszi közzé mindaddig, míg az új hirdetési anyag az anyagleadási határidő figyelembevételével részére átadásra nem kerül.

Nem jelentethető meg, illetve nem teljesíthető – még visszaigazolás esetén sem – olyan hirdetés illetve egyéb szolgáltatás, amelynek kialakítása, szövege, tartalma, megjelenítése hatályos magyar jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközik, egyébként alkotmányos elveket sért vagy jó erkölcsbe ütközik, illetve a Közzétevő által szerkesztett, megjelenítés helyéül szolgáló nyomtatott vagy elektronikus kiadvánnyal, oldallal,annak stílusával, szellemiségével, színvonalával nem összeegyeztethető. Nem teljesíthető továbbá olyan szolgáltatás, amely a Közzétevő hirdetési piaci, illetve üzleti érdekeit bármilyen módon sérti Amennyiben a megrendelt szolgáltatás hirdetés, úgy a hirdetés nem használhatja fel a Közzétevő, illetve az általa kiadott folyóirat vagy általa szervezett eseményemblémáját, betűtípusát, tördelését, és összességében nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, hogy a hirdetés az adott folyóirat szerkesztősége által készített anyag lenne.

Közzétevő jogosult a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás tárgyát a jelen pontban foglaltak szerint ellenőrizni. Ha a Közzétevő megítélése szerint a megrendelt szolgáltatás teljesítése a jelen pontban írt bármely tilalomba ütközik, Közzétevő jogosult a tőle megrendelt szolgáltatás teljesítését akkor is megtagadni, ha azt előzőleg egyébként már visszaigazolta.

C.3.). A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kampányban megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét a Net Media Zrt. alvállalkozói szerződéssel biztosítja külső partnerein keresztül. A Net Media Zrt. garantálja, hogy a szerződésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött keretszerződések alapján végzi.

C.4.). A Net Media Zrt. nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. A Net Media Zrt. nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

C.5.). A Net Media Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon.

C.6.). A Net Media Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Net Media Zrt. és partnerei arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetési felületek harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a hirdetésen harmadik fél megjelenik, a hirdető köteles azt a Net Media Zrt. felé jelezni a megrendelés időpontjában, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. A Net Media Zrt. fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok esetében felár megállapítására, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában 40%.

C.7.). Amennyiben a Megrendelő a Gemiustól vagy a Net Media Zrt. saját adserverétől eltérő adservert kíván használni, illetve annak adatai alapján elszámolni, az elszámolás feltételeiről külön szerződésben kell rendelkezni a Megrendelő és a Net Media Zrt. között. Ilyen megállapodás hiányában az elszámolás minden esetben a Gemius AdOcean, illetve a Közzétevő saját adserver adatai alapján történik.

C.8.). A Közzétevő a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.

C.9.). A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

Megrendelő a szerződés megkötésével feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja a Közzétevőtől a Grtv. szerinti reklámozóval, reklámszolgáltatóval egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó bírságot és költséget, valamint bármely más jogszabály alapján Közzétevővel vagy annak munkatársával szemben megállapított bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a Megrendelő által megrendelni kívánt szolgáltatás jogszabályba ütköző volta miatt illetékes hatóság vagy bíróság határozatában megállapított. Ezen felelősség és tartozásátvállalás alapján Megrendelő köteles a Közzétevő, illetőleg bármely munkatársa helyett a hatósággal vagy az igényt érvényesítő harmadik személlyel szemben közvetlenül helyt állni, a hatóságnak, illetve az igény érvényesítőjének esedékességkor bármely megállapított bírságot, kártérítést, költséget közvetlenül kifizetni. Ha a Közzétevő vagy bármely munkatársa a jelen cikkben meghatározott okból származó költséget, bírságot, kártérítést már kiegyenlített, úgy Megrendelő köteles a Közzétevőnek a teljesített fizetés összegét, annak közlésétől számított 3 (három) banki napon belül haladéktalanul megtéríteni. A Megrendelő előbbi helytállási vagy megtérítési kötelezettségének elmulasztása esetén Közzétevő ugyanúgy jogosult eljárni, mintha Megrendelő esedékes szolgáltatási díjat nem fizette volna meg. Ha a jelen cikkelyben foglaltakra tekintettel Közzétevővel vagy munkatársával szemben bírságot, kártérítést szabnának ki, vagy fizetési kötelezettséget állapítanának meg, a Megrendelő a vonatkozó első fokú határozat alapján köteles Közzétevő részére az abban megjelölt összegeket hiánytalanul megfizetni. Ha a másodfokú határozat alapján, ezen összeg teljes vagy részbeni kifizetésére ténylegesen nem lenne szükség, Közzétevő a számára Megrendelő által kifizetett összegből fennmaradó részt a másodfokú határozat általa történő kézhezvételétől számított 3 (három) banki napon belül köteles Megrendelőnek visszafizetni, elszámolás csatolásával együtt.

C.10.). Reklamációt az adott hirdetést megjelenésétől számított 14 napon belül lehet bejelenteni. A Net Media Zrt. reklamációt csak írásban fogad el.

C.11.). Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a Megrendelő védjegyét, logóját, kereskedelmi nevét, vagy egyéb Megrendelő szellemi tulajdonát képező ábrát, megjelölést vagy szöveges részt tartalmaz, a szükséges anyagok átadásával, ha a szolgáltatás teljesítéséhez a Megrendelő szolgáltat adatbázist, úgy annak átadásával a Megrendelő ezen szellemi tulajdonának, a szolgáltatás teljesítése céljára történő, Közzétevő általi felhasználásához kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő ezen hozzájárulását utóbb vissza nem vonhatja, valamint a szellemi tulajdon szolgáltatás teljesítése céljából történő felhasználását megrendelőlapon megjelölt és Közzétevő által visszaigazoltakon túli feltételekhez nem kötheti. A megrendeléssel és a szükséges anyagok átadásával, valamint a közzétételhez szükséges adatok és információk átadásával a Megrendelő ezen adatok és információk szolgáltatás teljesítése céljából történő Közzétevő általi felhasználásához szükséges adatkezelési hozzájárulást megadja. Ezen hozzájárulás utóbb vissza nem vonható és nem módosítható. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa átadott anyagokon szereplő valamennyi képi vagy szöveges elem, valamint az általa adott valamennyi adat felett érvényes és hatályos, korlátozásmentes és feltétlen rendelkezési joggal bír. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére a Megrendelő köteles.

D. Adatvédelmi rendelkezések

D.1.). Megrendelő és Közzétevő kinyilvánítják, hogy az együttműködésük során a hatályos adatvédelmi jogi – így különösen az információszabadságról és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt (továbbiakban Infotv.) – rendelkezéseket megtartják. Erre tekintettel az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkeznek.

D.2.). Általános szabályok: Amennyiben Megrendelő a szerződés szerinti bármilyen szolgáltatás megrendelésével, vagy nyújtásával összefüggésben bocsát Közzétevő rendelkezésére személyes adatokat, úgy szavatol azért, hogy az átadott adatok jogszerű forrásból származnak, illetve Megrendelő rendelkezik azok szerződés szerinti felhasználására – ekképpen adott esetben a továbbításukra, illetve közzétételükre vonatkozóan – az érintettektől származó engedéllyel, vagy jogszabályi felhatalmazással. Az ilyen adatokkal összefüggésben Megrendelő minősül az adatok kezelőjének és Közzétevő – a felek eltérő megállapodása hiányában – kizárólag az adatok feldolgozását végzi. Közzétevő az így átvett adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges ideig dolgozza fel, azokat – a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve – harmadik személy részére nem adja át és nem teszi hozzáférhetővé, továbbá a szolgáltatás teljesítését követően helyreállíthatatlanul törli.

Ha a Megrendelő az adattovábbítás szándékával teszi hozzáférhetővé Közzétevő számára az átadott adatokat, akkor ennek tényét, illetve az adattovábbítás célját, jogalapját, az adatkezelés időtartamát, a kezelhető adatok körét és az adatkezelés korlátait, továbbá minden egyéb lényeges feltételt a felek írásban rögzítik.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során Megrendelő személyes adatok birtokába kerül, úgy szavatol azért, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a megjelölt célból és időtartamban, valamint a mindenkori hatályos adatvédelmi jogi rendelkezéseknek megfelelően kezelheti.

Megrendelő az adatok, adatbázisok átadásával kapcsolatos szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére köteles.

Hírlevél-szolgáltatás: a szolgáltatást Közzétevő – a felek eltérő megállapodása hiányában – a saját adatbázisában tárolt felhasználói adatokkal folytatja, így ezzel összefüggésben adatkezelőnek minősül. Ezzel kapcsolatban Közzétevő kijelenti, hogy – a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve – az adatokat sem a Megrendelő, sem harmadik személy részére nem adja át, legfeljebb a Megrendelő kérelmére a hírlevelek címzettjeinek számáról készít anonim statisztikai kimutatást.

Piackutatás: Ha kutatást végez Közzétevő, akkor a kutatás során keletkezett személyes adatokat nem adja át a Megrendelő számára. A kutatási szolgáltatással összefüggésben Közzétevő adatkezelőnek minősül.

 

E. Záró rendelkezések

E.1.). A jelen ÁSzF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Közzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelő esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://portfoliocsoport.hu weboldalon (közvetlen elérés itt: https://portfoliocsoport.hu/info/altalanos_szerzodesi_feltetelek_net_media_zrt) közzétételre kerül.

E.2.). A megrendelő által megrendelt szolgáltatásra, annak tartalmára, kialakítására a jelen szerződésben foglaltakon túl a Grtv.-ben, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. CIV. törvényben (Smtv.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Médiatv.), ill. egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelező előírások, valamint a Magyar Reklámetikai Kódex előírásai is irányadók.

A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budapesti II. és III. kerületi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog; a magyar jog.

A Net Media Zrt. jelen Általános Hirdetési Feltételei 2024. január 23-tól, visszavonásig érvényesek. Közzétevő köteles az ÁSzF változásáról hirdetőpartnereit értesíteni azzal, hogy a már érvényben lévő megállapodásokra a megállapodás létrejöttekor érvényes ÁSzF az alkalmazandó.

 

Budapest, 2024. január 23.

Takács Sándor
értékesítési igazgató

Net Média Zrt.
1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Tel: +36-1-327-4080
Fax: +36-1-327-4081

www.portfolio.hu
www.penzcentrum.hu
ingatlan.portfolio.hu
www.agrarszektor.hu
www.agronaplo.hu
www.hellovidek.hu
ugyved.portfolio.hu